"Népem sorsához hűséges leszek..." - 80 éve szentelték püspökké Márton Áront

Fabók Dávid

Nagyapám, Dávid Antal Iván, 1936-tól 1941-ig a kolozsvári Keleti Újságnál dolgozott és az övé volt a megtiszteltetés, hogy Márton Áron püspökké szentelésén részt vehetett és arról címlapos tudósítást írhatott. Érdekes, hogy dédapám első unokatestvére, Dr. Dávid László, a kolozsvári Szent Mihály templom plébánosa, később Márton Áron titkára lett.

A teljes részletességgel megírt korabeli újságcikket az alábbiakban adom közre, a szentelési ünnepség 80. évfordulójának apropóján.

Keleti Újság XXII. ÉVF. 36. SZÁM
1939. FEBRUÁR 13.

A pápa követe fenséges szertartás közben szentelte Erdély katoliku­sainak püspökévé Márton Áront

Tataru Coriolan dr. és Papp Danila királyi helytartók, egyházi és világi Méltóságok részvételével történt meg az első püspökszentelés a kolozsvári Szent Mihály templomban. A felkenés szer- tartása után apját és anyját illette csókkal elsőnek a székely püspök.

„Az ország újjászületésében az egyháznak erkölcsös és megbízható állampolgárokat kell nevelnie" - mondotta beszédében Tataru dr. királyi helytartó

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka valóságos fényáradat vette kőrül a főtéri templomot. A hatalmas, gótikus torony négy ablakában izzólámpákból kirakott keresztek szórták a fényt a város felé. A templom főbejáratánál ugyancsak hatalmas világító kereszt vonta magára a figyelmet s a rengeteg munkával járó előkészületek után ezek a külső jelek hirdették a vasárnapi püspökszentelést Erdély fővárosában.

Vasárnap a reggeli órákban díszsisakos rendőrök vontak kordont a templom és a plébánia bejárója között. Horvat Iosif rendőrkvesztor ad utasításokat a legénységnek s az ünnepi hangulat fényét az a többezer főre emelkedő tömeg emeli, amely a kordonnal elkerített útrészen kívül várja, hogy a felszentelendő székely püspök átvonuljon a plébániáról a templomba, majdnem az egész város a Főtéren tolong, a templomba azonban csak az odaszóló helyjegy felmutatása után juthat be a közönség.

Kétoldalt karinges papok sorfala áll, de ott van székely szőttesben a falusi leányok nagy csoportja is. Pontosan délelőtt 9 órakor indult el az ünnepélyes menet, a plébánia udvaráról. Elöl kanonokok csoportja jön, majd Hossu Gyula dr. görög katolikus püspök, Robu Mihály iasii püspök, Macaveibalázsfalvi vikárius, Juga dr. görög katolikus prelátus, majd ünnepi ornátusban Pacha Ágoston és Fiedler István püspökök, közöttük apostoli kormányzói öltözetében Erdély új püspöke, Márton Áron. Nyomukban Andrea Cassulo érsek, pápai nuncius, bíbor palástban.

A templomban már a hívek hatalmas tömege várja á szertartás megkezdését. A felszentelendő püspök és kísérete a szentélybe vonul, felveszik a templomi ruhákat s miközben az orgona ősrégi gregorián dallamokat játszik, megkezdődik a nagyszerű szertartás. A szentélyben, amint legutóbbi számunkban megírtuk, az egyházi és világi előkelőségek foglalnak helyet. Mindenütt a legnagyobb rend van, a templom megtelt hívekkel, de zsúfoltság nincs. A gyönyörűen feldíszített szentélyt fényszórók sugárkévéi világítják s minden az ünnepség fényét emeli.

A szentélyben elhangzó dallamokra három férfikar adja meg váltakozva a feleletet, több mint ezer ember áhiatos csendben figyeli a szertartást. A padsorokban sóhajtások hallatszanak, az új püspök hívei fohászkodnak Istenhez, hogy az egyházmegye főpásztorának feladatához és elhatározásaihoz szükséges ereje és bölcsessége legyen a történelmi múltú egyház vezetésében. Az a hangulat, amely a templomi közönséget elfogja, csak kivételes esetekben jelentkezik a tömegnél, akkor, amikor egyetlen emberként áll egy magas hivatásra kiválasztott ember mögött.

A pápai bulla és a királyi kézirat

A meghatóan ünnepélyes szertartás fontos mozzanataként Tróján Károly dr. gyulafehérvári teológiai tanár felolvasta az elhunyt XI. Pius pápa bulláját, amely Márton Áront Vorbuchner Adolf dr. utódjaként, gyulafehérvári püspökké nevezi ki. A latin nyelvű bulla pontos magyar fordításban így hangzik:

Pius püspök, Isten szolgáinak szolgája, kedvelt Fiának, Márton Áronnak, aki eddig a gyulafehérvári egyházmegye apostoli kormányzója volt, ugyanazon Székesegyház választott püspökének, üdvözletét és apostoli áldását küldi. — A pásztorok örök Fejedelmétől alázatosságunkra bízott legfőbb apostoli hivatal, amelynél fogva az egész keresztény világnak elöljárója vagyunk, kötelességünkké teszi a szorgos gondoskodást, hogy minden egyháznak élére oly főpap állíttassék, aki az Urnak reája bízott nyáját üdvösen legeltetni, vezérelni és kormányozni tudja és bírja. Minthogy tehát boldogult emlékű Vorbuchner Adolf püspök elhalálozásával a bucuresti metropolita egyház alá tartozó gyulafehérvári székesegyház jelenleg pásztor nélkül van, Mi, tisztelendő Testvéreink a Római Szent Egyház bíborosainak tanácsára, ezen egyház élére Téged választunk s annak püspökévé és pásztorává teszünk, s egyben ezen egyháznak gondozását, vezetését és kormányzását lelkiekben s anyagiakban teljesen Reád bízzuk, mindazon jogokkal s kiváltságokkal, terhekkel, kötelességekkel, amelyek ezen pásztori hivatallal járnak. Kívánjuk továbbá, hogy megtartván egyébként a jog szerint megtartandókat, püspökké szenteltetésed és a Reád bízott egyházmegyének kánoni átvétele előtt kötelességed legyen letenni meghatározott minták szerint a katolikus hitvallást és előirt esküket egy általad választott katolikus főpap kezébe, aki az Apostoli Szék kegyét bírja s vele közösségben van, s ezeknek egy-egy példányát a magad és az említett főpap aláírásával és pecsétjével ellátva, a Consistorialis Szent Kongregációnak minél előbb beterjeszteni. Ezenkívül nagyobb előnyöd végett megengedjük Neked, hogy Városunkon kívül bármely katolikus főpap, más két katolikus püspök segédkezésével, akik az Apostoli Szék kegyét bírják s vele közösségben vannak, szabadon és megengedetten püspökké szentelhessen Téged. Ezért jelen levelünkkel tisztelendő Testvérünknek, akit Te erre kiválasztasz, megbízást és parancsot adunk, hogy Téged püspökké felszenteljen. Szigorúan meghagyjuk azonban, hogy amíg a fentemlített hitvallást és esküt le nem tetted, se Te a püspökké szentelést elfogadni ne merészeld, sem az általad választott főpap fel ne adja Neked, azon büntetések terhe alatt, amelyeket a jog, ha parancsunk megszegnétek, megállapít. Erős a reményünk és bizodalmunk, hogy az Úr jobbjának kegyes segítségével úgy fogod tovább kormányozni a gyulafehérvári egyházat, hogy apostoli buzgóságod által lelkiekben és anyagiakban napról-napra gyarapodjék.
Kelt Rómában Szent Péternél, az Urnak 1938-ik esztendejében, december hó 24-én, pápaságunk 17-ik évében.

BOGGIANI TAMAS PIUS s.k. bíboros, a Római Szent Egyház kancelláriusa

Tataru Coriolan dr. Szamos tartomány királyi helytartója üdvözli Márton Áron püspököt

A bullát egyébként Solverlnl és Vitali apostoli protonotáriusok írták alá s azt ólompecséttel látták el.

Ezután Jenciu Moise dr. kultuszminiszteri vezérfelügyelő olvasta fel őfelsége II. Károly király Márton Áron kinevezését megerősítő kéziratát.

A pápai nuncius könnyei és Márton Áron csókja

Cassulo András pápai muncius Pacha és Fiedler püspökök segédletével krizmával felkente Márton Áront, átadta neki a megszentelt főpásztori jelvényeket, a pásztorbotot, a hűség jelét, a gyűrűt, és a mitrát. Közben a teológiai hallgatók énekkara dr. Faragó Ferenc teológiai tanár vezényletével zsolozsmákat énekelt, a kórusban pedig Zsizsmann Rezső karnagy és Domokos Pál Péter kolozsvári karnagy vezényletével egyházi dalokat énekelt a férfikar, míg orgonán Szekál Mihály gyulafehérvári gimnáziumi énektanár kisérte a szertartás menetét, amelyet dr. Macalik Győző gyulafehérvári teológiai tanár, főszertartásmester vezényelt. A szertartás során a felszentelést végző Andrea Cassulo pápai nuncius a prefáció elmondása közben, majd a pápáról történő említéskor, remegő hangon, könnybelábadt szemmel mondta a szöveget. A Te Deum eléneklése után Márton Áron püspököt Fiedler és Pacha püspökök végigvezették a templomon, s az új püspök mindenkinek áldást osztott. A szentélyben ülő szüleihez érkezve lehajolt s a gondokban, munkában ráncossá vált becsületes székely arcokat gyengéden megcsókolta. A szertartás végeztével Márton Áron püspök kíséretével együtt átvonult a plébániára s néhány perc múlva eléje járultak az állam, a város, a társadalmi egyesületek és más szervezetek képviselői.

Elsőnek Ienciu Moise dr. miniszteri vezérfelügyelő tolmácsolta a közoktatásügyi és vallásügyi minisztérium üdvözletét, majd Tataru Coriolan dr. és Papp Danila, Szamos és Maros tartományok királyi helytartói léptek a püspök elé. Tataru helytartó az állam és az egyház mindenkori szoros kapcsolatáról emlékezett meg, majd igy folytatta:

Tataru dr. királyi helytartó szavai

- Nagy örömmel vettem részt, ezen az ünnepségen, mert ennek külön jelentősége van. Történelmi időket él az ország és a királyi parancs nyomán újjászületik. Ebben a munkában az egyháznak is közre kell működnie azzal, hogy megbízható és erkölcsös állampolgárokat nevel. Meggyőződésem, hogy munkánkban segíteni fog az egyház és erre Kegyelmes úr személye biztosíték, akit az általános bizalom és feletteseinek elismerése annak a nemes viselkedésnek és magatartásnak eredményeképen választott erre a nehéz helyre, amely az ország legfőbb urának tetszését is megnyerte. Az állam képviseletében szólok és kérem mindnyájunk legfőbb urát, hogy az új, felszentelt püspök munkájára adjon áldást, hogy az gyümölcsöző és hasznos legyen. Egyben ígérem, hogy megértő és hasznos támogatásban részesítem a katolikus egyházat.

Ezután Bornemisa Sebestyén dr. Kolozsvár polgármestere Horvat Iosif rendőrkvesztor társaságában a város üdvözletét tolmácsolta, majd a görög katolikus püspökség és egyház küldöttségét Hossu Gyula dr. püspök vezette az ünnepelt elé.

- A görög katolikus egyház meleg baráti ölelését hozom, mondta. Legyen eredményes az a munkád, melyet a most ravatalon fekvő XI. Pius pápa jelölt ki számodra. "Krisztus békéje, Krisztus országában" - ezt a célt kell megvalósítanod, mert őszentsége mondotta ezt.

A görög keleti egyház nevében Stanca Sebestyén dr. és Curea Lőrinc üdvözölte Márton Áron püspököt, s kifejtette, hogy a szertartás különbözősége nem lehet válaszfal a keresztény egyházak között, mert valamennyien az emberiség magasabb eszményeinek célját szolgálják. A kolozsvári egyetemi kar küldöttségét Dragan Nicolae dr. prorektor vezette s az egyház és az iskola párhuzamáról mondott rövid beszédében kívánt eredményes munkát. 

Márton Áron válaszol a hivatalos üdvözlésekre

Mély csendben, általános figyelem közepette kezdett beszélni, Erdély új római katolikus püspöke, hogy az elhangzott hivatalos üdvözlésekre választ adjon. Szavait román nyelven intézte az összegyűlt méltóságokhoz.

Tisztelettel és szeretettel veszik körül a magas egyházi méltóságok Márton Áron püspök szüleit

— Mélyen megindulva, lelkem mélyéből köszönöm azt a váratlanul szívélyes fogadtatást, amelyben részesítettek. Minden erőmmel azon fogok igyekezni, hogy az Uralkodónak munkájában segíthessek és kérem önöket, hogy szeretetükben továbbra is őrizzenek meg.

A kisebbségi egyházak testvéri üdvözlete

A többi egyházak képviselői járultak ezután a püspök elé. Elsőnek gróf Bánffy Miklós, Szász Pál dr. és Vékás Lajos dr. kíséretében mondott meleg szavakkal üdvözletet a református egyház képviseletében, majd Varga Béla dr. unitárius püspök tolmácsolta egyháza jókívánságait. Alberti lutheránus lelkész az elfoglaltsága miatt távol maradt Glondys püspök helyett mondott német nyelvű beszédet s a keresztény egyházak összefogását, mint a béke és szeretet biztosítékát jelölte meg. Utána Vásárhelyi János református püspök külön is üdvözölte Márton Áron püspököt. Kiemelte, hogy a vallási meggyőződés jegyében és annak kölcsönös tiszteletben tartásával Erdély földjén békés munka folyik évszázadok óta.

— A református Egyház teljes egyetértéssel vesz részt a katolikusok munkájában, s amikor két egyház feje ünnepi szavakat vált egymással, kötelességemnek tartom, -mondotta-, hogy egyházam őszinte és mély részvétének is kifejezést adjak XI. Piusz pápa halála alkalmából. Mert az elhunyt egyházfőt ritka emberi tulajdonságaiért és emberi világszemléletéért mi, reformátusok is igen nagyra becsültük.

Márton Áron édesapja, öccse és sógornője a csíkszentdomokosi családi ház előtt

Az új rítusú zsidó hitfelekezet nevében Weinberger Mózes dr. főrabbi mondott hatásos beszédet, s Jézus tanítását, mint a szeretet zálogát állította közös célul az egyházak elé. Druchkovich bucuresti római katolikus nagyprépost latin nyelven tolmácsolta egyházmegyéje és hivei jókívánságait, majd a szatmári, nagyváradi és temesvári káptalanok üdvözlő beszéde után Balázs Ferenc prelátus, az erdélyi káptalan, a papság és a szerzetesrendek szeretetének és ragaszkodásának adott kifejezést. A német, csehszlovák, spanyol és görög konzulok élén dr. báró Bothmer Károly magyar konzul mondott meleg szavakat.

Az erdélyi katolikus tanárok és tanítók nevében pedig dr. Boga Lajos, a katolikus Nőszövetség nevében Veress Marianna szociális nővér mondott beszédet. Az erdélyi kisebbségi újságírók küldöttségének élén Sulyok István dr. üdvözölte Márton Áront, aki munkásságának jelentős részét, mint egyházi jellegű újságíró fejtette ki. Gyárfás Elemér dr. az erdélyi egyházmegyei tanács és igazgatótanács megbízottjaként szólott. Az Erdélyi Katolikus Népszövetség nevében Betegh Miklós, a temesvári katolikusok nevében Marzi Mihály mondott beszédet, s egy díszkötéses, a temesvári katolikusok hódoló nyilatkozatát és aláírásait tartalmazó albumot nyújtott át a főpásztomak. Tisztelgésre jelentkeztek ezután a szerzetesrendek, majd Veress Ernő dr., vikárius, helyettes plébános a Szent Mihály egyházközség és a katolikus egyesületek nevében mondott beszédet.

És eljött a cslkszentdomokosi Márton porta is

Ezután a főpásztor szülőfaluja. Csíkszentdomokos negyventagú színpompás székely ruhába öltözött küldöttségének élén Boga István plébános mondott beszédet s átadta a székely népművészet kedves munkáját, a szülői ház és telek kicsinyített hű mását. Az apró gerendákból összerótt ház előtt homokos udvar, gémeskút, istállóépület, és csűr látható. A ház apró ablakaiban muskátli virít, s a palánk karóján apró cserépfazék szárad, mint otthon, Csíkban. Amint a főpásztor megpillantja a kedves ajándékot, meghatottság vesz erőt rajta s úgy hallgatja végig az üdvözlő beszédet, melyben a falu plébánosa áldást kér népére a székely püspöktől.

„Erdély történelmi adottságait számbaveszem..."

Az üdvözlések során Márton Áron, Erdély új katolikus püspöke mondott válaszbeszédet. Néma csendben várta beszédét az összegyűlt tömeg.

— Az időközben eltávozott társegyházak vezetőinek a sajtó útján küldöm el válaszomat, — kezdte el beszédét a főpásztor. Van olyan kötelezettség, amelynél minden egyháznak találkoznia kell egymással s amint Erdély sokszínű egyházához hozzátartozik a három nyelv és a hat-hét szertartás szerint, de ugyanazon Istent imádó egyház, úgy kell a testvéri együtthaladás útját egyengetni. ígérem, hogy Erdély történelmi adottságait számbaveszem, minden küzdőtársamat testvérként szeretem s minden terhet vállamra veszek, amit véges erőmmel képes leszek hordozni.

Könnyekig meghatódva válaszolt a papság nevében kifejezett üdvözletekre.

— Szeretném — úgymond, — ha megértenék, milyen nehéz parancsolni és igénybe venni a felajánlott engedelmességet. Sokkal nehezebb, mint felmérni a tennivalókat és utat mutatni a jövőre. Ha az isteni gondviselés így akarta, lelkiismeretesen fogom végezni munkámat és zúgolódás nélkül engedelmeskedem a parancsnak. Nem futok meg a munka elől, s a keresztet, amit Isten a gondok képében vállamra tett, ha vérző térdekkel is, de vinni fogom, mert vinni akarom. Kérem, hogy kövessenek ebben a munkában.

„Önerejük tudatára kell ébreszteni a ránkbízottakat..."

A tantestületeknek válaszolva, a következőket mondta Erdély püspöke:

— Ha tudnátok, mit akarok munkátokra építeni! Esett népünk felemelését, hitünknek a sodrásos történelmi időkben való megkötését s a népnek reménnyel és bizalommal való eltöltését, önerejének tudatára kell ébresztenünk azokat, akiket rám bíztak.

Az egyházmegyei tanácsot biztosította arról, hogy a nagy hagyományoktól származó intézményt továbbra is a hagyományos úton vezeti. Majd válaszolt Betegh Miklós dr.-nak a Katolikus Népszövetség nevében elmondott üdvözletére s azután szülőfalujának küldöttségéhez szólott:

„Népem sorsához hűséges leszek..."

— A szülőfalum. Nagyon tele van a szívem. Nem ez a ház volt, amelyben születtem. Öregebb, rozzant pitvarral és régi tüzelővel. Ezt, amelynek mását elhoztátok nekem, kicsi koromban építette az édesapám. Mint gyerek még lipinkáztam az épülő ház gerendáján. De itt kezdett kinyílni az értelmem, itt hallottam, hogy vannak emberek, akiknek fáj az élet, s hogy az emberek közt van Isten, aki törvényeket adott, hogy ezeket a törvényeket be kell tartanunk. Haza visznek most az emlékezés szárnyai. Ha az Egyeskőről lenézek Brassó, vagy Udvarhely felé, ugyanazokat az embereket látom, mint otthon, a nehéz munka fölé hajolva. De van valami szívósság az arcukon, az a vonás, amit a lehetetlen életkörülmények acéloztak meg. Életemnek ezen a legnagyobb napján fogadalmat teszek: ehhez a sorshoz hűséges maradok, fajtám élniakarásának, makacs kiállásának egy része akarok lenni, s kötelességemnek tartom, hogy életemet is rátegyem a rámbízott feladatok megoldására. Népemért fogok dolgozni.

Halk hangon, ízes magyar kiejtéssel mondja szavait a főpásztor, markáns arcéle határozottságot, erős akaratot árul el, szemeiben a hitnek és az akaraterőnek különös lángja lobog. Magával ragadja a hallgatóságot. Szemek megtelnek könnyel s a teremben itt is, ott is felcsuklik a meghatott emberek sírása. Különös forró percek ezek, nagy fiához eljött a csíki falu, mintha búcsút venne tőle.

A főpásztor remegő hangon oszt áldást a falujabelieknek s a teremben összegyűlt közönségnek, azután átvonulnak a meghívottak a Mariánumba, hogy résztvegyenek a püspökszentelés alkalmából rendezett diszebéden.

A főpásztor üdvözlésénél jelen volt Márton Ágoston, a felszentelt főpap 72 éves édesapja és felesége, Kurkó Juliánna, aki csak néhány nappal ezelőtt gyógyult fel tüdőgyulladásából. Mikor a közönség elhagyja a plébánia épületét, a templom és a plébánia előtt még mindig hatalmas tömeg áll és várja az új főpásztort. A püspök szüleit gépkocsin viszik a Mariánumhoz s mikor a kocsi elindult, kalapok emelkednek a levegőbe, fényes cilinderek üdvözlik a székely-harisnyás apát s a feketekendős, boldog édesanyát. Ugyanígy, kalaplengetve üdvözlik a gépkocsiba szálló Márton Áron püspököt is. A gépkocsi embersorfal között robog a Mariánum épületéig.

Diszebéd a Mariánumban

A Marianum előtt szintén százakra menő tömeg fogadja az érkezőket. Benn a ragyogóan tiszta és szép épületben hatalmas, széttolható ajtókkal egymásba nyitottak három hatalmas termet, s itt várja terített asztal a háromszáznegyven meghívott vendéget, akik részt vesznek a püspök felszentelése alkalmából rendezett diszebéden. Az ebéd folyamán, amelyen a meghívott előkelőségek között Tataru dr. és Papp Danila királyi helytartók is megjelentek. Bornemisa dr. polgármesterrel és a hatóságok többi képviselőivel, Márton Áron, a felszentelt föpásztor román nyelven pohárköszöntőt mondott.

Hódolatát fejezte ki II. Károly király Őfelsége iránt és háláját tolmácsolta azért, hogy az Uralkodó hozzájárult püspöki kinevezésének megerősítéséhez. A díszebéden megjelent vendégek állva hallgatták végig a pohárköszöntőt, s annak végeztével lelkesen megéljenezték az Uralkodót.

A püspök ezután, az elhunyt pápa, XI. Piusz érdemeit méltatta s háláját és kegyeletét rótta le a Szentatya iránt. Harmadik pohárköszöntőjében Andrea Cassulo pápai nunciusnak mondott köszönetet a felszentelési szertartás elvégzéséért s egyházmegyéje nevében hívei hűségét és ragaszkodását tolmácsolta.

Az erdélyi katolikus egyházmegye nagy napja lezajlott. A nagynevű elődök nyomába lépő Márton Áront püspökké szentelték s a püspökszentelés alkalmával egész Erdély lakossága részéről olyan nagy szeretet és hódolat nyilvánult meg, amilyen csak kivételes nagyságoknak jár. A püspöki székben olyan egyéniség ül, akit rátermettsége, tudása, erős akarata és sok más tekintetben is kiváló egyénisége méltán juttatott felelősségteljes nagy tisztsége betöltésére. Kolozsvártól a székelyföldig mindenütt hálás szívvel gondolnak a katolikus egyház elhunyt fejedelmére, aki az erdélyi lélek igazi megtestesítőjét, Márton Áront helyezte a püspöki székbe, azt a Márton Áront, aki a székely harisnyát, csizmát és zekét cserélte fel a papi öltözettel.

Dávid Iván

https://archivtext.blogstar.hu/./pages/archivtext/contents/blog/68854/pics/15500949313490615_800x600.jpg
Kolozsvár,Márton Áron
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?